E-építési napló


A kivitelezési feladatokat végző cégek munkájuk során számtalan jogszabálynak és törvénynek kötelesek megfelelni, melyek közös célja a munkálatok biztonságának fenntartása és ellenőrizhetőségének megteremtése. Az egyik ilyen szabályozás az építési napló illetve az e-építési napló vezetése, mely feladat teljesítésében, illetve annak átvállalásával nyújt segítséget cégünk, ezzel is megkönnyítve Ön és munkatársai mindennapi munkáját!

Mi az építési napló és az e-építési napló? Mi a különbség a kettő között?


Építési napló

Az építési napló papír alapú dokumentum, melyben a kivitelezés során fennálló és az alatt felmerülő helyzetek, a kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig történő események és addig keletkezett információk kerülnek rögzítésre! Mivel az építési napló szinte minden, a kivitelezéssel kapcsolatos információt tartalmaz, bármely probléma felmerülése esetén, akár peres eljárásban is döntő bizonyítékként szolgálhat, ezért az építési napló vezetése elengedhetetlen és kötelező is minden kivitelező cég számára!

E-építési napló

Az e-építési napló, vagyis az elektronikus építési napló tartalmában megegyezik a korábbi papír alapú építési naplóval, a különbség abban jelentkezik, hogy míg utóbbi elektronikus formában vezetett, addig előbbi papír alapon, kézzel írva jön létre. Az elektronikus építési napló 2013. október 1-től került bevezetésre, ezért azoknál a beruházásoknál melyek ez után indultak (néhány kivételt leszámítva) már csak elektronikus napló vezetése lehetséges! Az e-építési napló vezetésével a papír alapon történő dokumentálást felváltotta az internet alapú felületen történő rögzítés.

Mindkét esetben az építési napló vezetésének szabályairól a 191/2009. (IX. 15.) „Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről” című jogszabály rendelkezik.

Mit tartalmaz az építési napló?


Az évek során az építési napló formája, tartalma folyamatosan változott mindig az aktuális jogszabályi keretekhez igazodva. Tartalma az alapvető információkon kívül nagyon sok mindent, a kivitelezés kezdetétől, annak végéig felmerülő valamennyi helyzetet, történést, keletkező információt magában foglal, úgy mint:

 • az építmény megnevezése, címe,
 • napló megkezdésének és lezárásának kelte,a
 •  megrendelő, a vállalkozó és az alvállalkozó adatait,
 • a felek közötti szerződéses adatokat,
 • a tervezői adatokat,
 • mindennapi, naponta háromszor mért külső hőmérsékleti adatokat,
 • időjárási adatokat, amennyiben ez akadályozza a munkavégzést és az akadályoztatás időtartamát,
 • létszám, azaz mindenki, aki jelen van az építkezésen, legyen műszaki, adminisztratív vagy fizikai munkaerő,
 • napi teljesítményi adatok, mely feladatok lettek elvégezve adott nap,
 • stb.

Tartalmazhat továbbá eseti bejegyzéseket:

 • építtető nyilatkozata, amely tartalma, hogy a kormányrendelet szerint a tevékenység megkezdését bejelentette az építésfelügyeleti hatósághoz,
 • egyes munkarészek ellenőrzése és annak eredménye,
 • munkavégzést gátló körülmények,
 • stb.

Az építési napló kötelező mellékleteket, engedélyeket, tervrajzokat is tartalmaz, ilyen a(z):

 • építésügyi hatósági engedély,
 • a tervező által átadott tervrajzok,
 • megfelelőségi igazolások,
 • építési és bontási hulladék nyilvántartó lap,
 • egyéb okiratok, jegyzőkönyvek és számítások.

Ajánlatkérés

Építési napló vezetése mikor kötelező?


Azt, hogy az építési napló vezetése mikor kötelező és kinek, a 191/2009. (IX.15) Kormányrendelet V. fejezete határozza meg. Ennek értelmében kötelező építési naplót vezetni minden olyan építőipari kivitelezési munkáról, amely

 • építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött,
 • valamint a Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozik!

Ennek alapján nem nehéz eldönteni, de talán még így is merülhetnek fel kétségek, hogy az építési napló vezetése mikor kötelező. Ebben az esetben érdemes szakembert felkeresni, aki választ adhat kérdéseinkre, így elkerülve a nem megfelelő tájékozódás következtében kapott bírságokat.

Amennyiben a beruházás mégsem köteles az építési napló vezetésére, a vállalkozó mégis dönthet úgy, hogy vezetni akarja azt, ezzel elősegítve a kivitelezés során felmerülő esetleges vitás kérdések tisztázását.

Mely építménytípusoknál kötelező az építési napló vezetése?

Az építési napló vezetése a 191/2009. (IX.15) Kormányrendelet alapján azon építmények esetébe szükséges melyek:

 • általános építmények, vagy
 • sajátos építményfajták: ez alatt értjük a
  • víziközmű és vízgazdálkodási építményeket,
  • ipari építményeket,
  • a hírközlési építményeket,
  • honvédelmi és katonai építményeket,
  • közlekedési építményeket,
  • illetve az atomenergia alkalmazására szolgáló és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményeket.

Sajátos építmények esetében az elektronikus építési napló vezetési kötelezettség kezdete víziközmű esetén 2014. július 1, katonai építményeknél 2014. október 1., közlekedési és hírközlési építmények esetében 2015. január 1, és március 1, míg  atomenergia és bányafelügyeleti építmények esetén 2016. október 1.

Elektronikus építési napló elindításának alapvető lépései


 1. Belépés az elektronikus építési napló alkalmazásába, melyet még a kivitelezési munkálatok előtt meg kell tenni! Ezt a www.e-epites.hu oldalon teheti meg, vagy mobiltelefonra letöltve az e-építési napló android vagy ios alkalmazást!
 2. A saját adatok rögzítése a rendszerben, amíg ez nem történik meg, addig nem lehet továbblépni és további adatokat bevinni!
 3. Elektronikus építési napló készenlétbe helyezése.
 4. Elektronikus főnapló megnyitása az építtető vagy meghatalmazottja által.
 5. A kivitelezői szerződés feltöltése a főnaplóba.
 6. Szerepkörök kiosztása és elfogadása a főnaplóban, ilyen szerepkörök az építtető, kivitelező, felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr, tervezői művezető, építész tervező, beruházás lebonyolító stb.
 7. Munkaterület átadása és elfogadása.
 8. E-alnapló megnyitása és annak vezetése, napi bejelentések készítése, mely csak akkor lehetséges, ha megtörtént a munkaterület átadása.
 9. Eseti bejegyzés írása, melyet bármely szerepkörrel rendelkező felhasználó rögzíthet.
 10. Offline jelentés készítése, melyhez általános nyomtatványkitöltő program és egy sablon letöltése szükséges. A elektronikus építési napló vezetéséhez fontos a folyamatos internetkapcsolat megléte. Ha ez valamilyen okból mégsem áll fenn, lehetőség van offline vezetni a naplót, azonban az offline készített anyagot 3 napon belül fel kell tölteni a rendszerbe és csak napi jelentést és eseti bejegyzéseket készíthetünk ilyen módon.
 11. Mellékletek feltöltése, melyek lehetnek hatósági naplók, teljesítésigazolások, nyilatkozatok, stb.
 12. Munkaterület visszaadása és végül az e-napló lezárása. Visszaadás során a kivitelező adja vissza a munkaterületet annak, akitől átvette. Zárás során először az al és főnapló kerül zárásra és csak ezután lehetséges az e-napló zárása. Fontos, hogy a naplót csak az zárhatja le, aki készenlétbe helyezte!

Legfontosabb tudnivalók az e-építési napló vezetésével kapcsolatban!


 • Építési napló 2013.10.01 után induló beruházások esetében csak elektronikus formában vezethető,
 • használata csak ügyfélkapun keresztül lehetséges,
 • ingyenes alkalmazás áll a kivitelezők rendelkezésére,
 • az e-építési naplót az építtető vagy annak megbízottja kell, hogy készenlétbe helyezze,
 • az építési napló technikai megnyitása a munkaterület átadásával jön létre,
 • vezetését csak az arra jogosult személy/személyek végezhetik,
 • jogszabály szerint az építési napló vezetése a vállalkozó kivitelező feladata, de megbízhatja a feladat elvégzésével a felelős műszaki vezetőt is,
 • offline is vezethető, azonban a napi bejelentéseket legkésőbb 3 napon belül fel kell tölteni az online felületre,
 • az építési naplót az építtető, vagy megbízottja, az építési műszaki vezető ellenőrzi,
 • a különböző igazolások, mint a megrendelői vagy műszaki teljesítési igazolás 15 napon belül fel kell, hogy kerüljenek a rendszerbe,
 • az elektronikus építési napló vezetését és szabályszerű lezárását az építési hatóság a használatbavétel tudomásulvételi eljárásakor vizsgálja!

A felelős műszaki vezető fontossága

A felelős műszaki vezető a kivitelezői oldalt képviseli, tevékenysége kamarai jogosultsághoz kötött, ezért a szerepkör kiosztásához a kamarai névjegyzéki szám megadása kötelező!

A felelős műszaki vezető feladata szerteágazó, a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet által meghatározott, miszerint betekinthet és bejegyzést tehet a naplóba, dokumentumokat tölthet fel oda, ha arra engedélyt kapott, továbbá az ő feladata többek között:

 • a szakmunka irányítása,
 • a munkavégzés szakszerűen való végzésének biztosítása,
 • a munkavégzésre vonatkozó szabályok, munka és tűzvédelem, környezetvédelem, közegészségügy stb, betartatása,
 • az építési napló vezetése és/vagy ellenőrzése,
 • a kivitelezési tevékenység folyamatainak szakszerű megszervezése,
 • az építési napló lezárása, amennyiben erre megbízást kapott,
 • hulladék nyilvántartó lap kitöltése és átadása az építtetőnek, valamint,
 • a felelős műszaki vezetői nyilatkozat megtétele.


A felelős műszaki vezető munkája zárásaként köteles felelős műszaki vezetői nyilatkozatot tenni, melyben nyilatkozik arról, hogy:

 • az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős építési engedélynek és a jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően készítették el,
 • az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti előírások, így különösen a statikai és épületenergetikai követelmények, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen készültek el,
 • az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel,
 • az épület a kivitelezési dokumentáció részeként készült energetikai számításban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzőknek megfelelően valósult meg és a tervezett műszaki jellemzőjű épületgépészeti berendezéseket szerelték be,
 • az előírtaknak megfelelően a közműellátás szakszerűen biztosított,
 • az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte vagy sem az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló rendelet előírt mértéket, vagy sem,
 • illetve a felelős műszaki vezető nyilatkozat talán legfontosabb része melyben leírásra kerül, hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas!

Műszaki ellenőr feladata és szerepköre

Műszaki ellenőr a felelős műszaki vezetővel ellentétben a megbízói oldalt erősíti, alkalmazása az építkezések jelentős részénél már kötelező bár ezt kevesen tudják. A műszaki ellenőr az építtető/megbízó megbízásából jár el és legfőbb feladata a kivitelezés ellenőrzése, mely során nem csak a jogszabályoknak való megfelelőséget, de az építkezés minőségét is megvizsgálja.

A műszaki ellenőr az építtetőt képviseli az építkezés helyszínén, célja a jogszabályok, szabványok, előírások és szerződésben foglaltak betartatása a kivitelezés során.

Azt, hogy mikor kötelező műszaki ellenőr alkalmazása a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet szabályozza. Ajánlott figyelni rá hogy nem minden műszaki ellenőr rendelkezik minden szakmai jogosultsággal, ezért fontos hogy ellenőrizzük, hogy az általunk választott ellenőr jogosult-e az általunk tervezett beruházás ellenőrzésére. Erről a területi kamarák névjegyzékében tájékozódhatunk, ahol minden műszaki ellenőr jogosultságát megtalálhatjuk!

A műszaki ellenőr pontos feladatkörét a felek közösen határozzák meg, általánosan a legfőbb feladatai közé tartozik:

 • a kivitelezési munkálatok figyelemmel kísérése és annak ellenőrzése,
 • tervdokumentációk ellenőrzése,
 • az építési napló bejegyzéseinek, mellékleteinek és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,
 • annak biztosítása, hogy az építési napló a szabályoknak megfelelően rendelkezésre álljon,
 • esetleges hibák, felmerült hiányosságok, eltérések építési naplóban való feltüntetése,
 • részvétel az átadás-átvételi, illetve a birtokba adási eljárás során,
 • és nem utolsó sorban a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban.

Fontos tudni, hogy egyes feladatokat összeférhetetlenek, ezért műszaki ellenőr nem végezhet felelős műszaki vezetői, műszaki szakértői, anyagbeszállítói és kivitelezői tevékenységet egy kivitelezési munkán belül!

Műszaki ellenőr alkalmazása ajánlatos lehet abban az esetben is, amikor az nem lenne kötelező, hiszen ő az, aki folyamatosan figyelemmel kíséri a kivitelezést és hogy az a jogszabályoknak, szabványoknak, szerződéseknek és kivitelezési dokumentációnak megfelelően zajlik-e.

Mi történik, ha nincs építési napló?

Mint minden törvény, rendelet és szabályozás esetén, az építési napló elmulasztása is negatív következményeket vonhat maga után. Az építési napló vezetésének elmulasztása esetén nem kezdődhet meg az építkezés! Amennyiben ez mégis megtörténne, az építési napló hiánya súlyos bírságokat von maga után, így építtetők esetén 80.000-200.000 Ft, kivitelezők esetén 200.000- 1.500.000 Ft  bírságot is jelenthet, ha elmulasztja az e-építési napló vezetését! Ezért is érdemes nagy hangsúlyt fektetni az építési napló pontos vezetésére, mindamellett, hogy megléte és folyamatos vezetése esetén a kivitelezés további szereplőinek munkáját is segítjük, megvédhetjük vele magunkat egy esetleges vitás kérdés esetén!

Cégünk célja az építési napló vezetésének átvállalása és ezzel munkatársai munkájának megkönnyítése a szabályok maximális betartása mellett. Segítünk az építési napló megnyitásában, vezetésében, napi jelentések és bejegyzések készítésében és az építési napló lezárásában egyaránt, mindezzel biztosítva a folyamatos, akadálymentes ügyintézést! Amennyiben kérdése merült fel keressen minket elérhetőségeinken!

Ajánlatkérés

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása